Telefon alarmowy Numery alarmowe tel. 998 lub 112
  • KGPSP
  • KWPSP
  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
  • Służba Cywilna Koluszki

Zaświadczenia o zdarzeniu


Komenda Powiatowa PSP w Koluszkach inforuje, że wydaje stosowne "Zaświadczenia o zdarzeniu" po wypełnieniu formularza, który jest do pobrania na dole publikacji oraz po uiszczeniu opłaty skarbowej.
Opłatę te pobiera się w oparciu o ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o Opłacie skarbowej (publikacja Dz.U. Nr 225 z 2006 r.poz. 1635). Ustawa wprowadziła zasadnicze zmiany w systemie poboru i rozliczeń opłaty skarbowej oraz w istotny sposób zmieniła katalog przedmiotów podlegających opłacie.
W Dzienniku Ustaw Nr 128 poz. 883 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o opłacie skarbowej, która obowiązuje od dnia 26 lipca 2007 roku. Istotna zmiana polega na tym, że do dnia 31 grudnia 2008 roku zapłata opłaty skarbowej może być dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia 2007 roku znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto organu podatkowego w wysokości 17 zł.
W tytule wpłaty należy podać: „opłata skarbowa od zaświadczenia w PSP"

Należną opłatę skarbową należy wpłacać na konto organu zgodnie z właściwością miejscową:
1. od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu który dokonał czynności,
2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury organ podatkowy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Konto bankowe na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
Urząd Miejski w Koluszkach – PKO Bank Polski SA, Oddział Koluszki, ul. 11-listopada 41, nr konta: 11 1020 3352 0000 1802 0240 6841

Wpłaty z tego tytułu mogą być również uiszczane w kasie Urzędu Miasta w Koluszkach.

Wniosek o zaświadczenie ze zdarzenia można pobrać z poniższych linków:


Zaświadczenie o zdarzeniu (szablon) – plik w formacie pdf